>>>> mn"> clase="text-align: centjustify; href="/vi/bao-tuc/tin-tuc-chung/47-thi-truong-oto-viet-nam-nam-2012.html" clag src="/imagpluginm_jotpaneges/storesizechtme/71a6d78b19d980ac44ab76a9610ec75g| egllows"top"">: Vẫnom 2012a a tóa ăn ha>mv thiệtrường ôtô Vitroghing c:umvàoệtrtĩnkêdah [ &hpacip; ]v> > > rdi>>> >e clar> > an>td a> > rdi>>
Thị trường ôtô Việt Nam năm 2012 <(->te.="/v,'h:n2','sataus=no,s.jsbar=no,scrolsbars=yes,e="PCbar=no, linbar=no,resiz cla=yes,h="100640,ht="283480,direces/dic=no,loon/x-s=no');="tturn false;l="tag"noow" /> g src="/images/storM_es/stor ti_onhead.pwidt"Tirdf" t/a> <(->te.="/v,'h:n2','sataus=no,s.jsbar=no,scrolsbars=yes,e="PCbar=no, linbar=no,resiz cla=yes,h="100640,ht="283480,direces/dic=no,loon/x-s=no');="tturn false;l="tag"noow" /> g src="/images/storM_es/stor rintBnhead.pwidt"TiIn t/a> <(->te.="/v,'h:n2','h="100400,ht="283350, linbar=yes,resiz cla=yes');="tturn false;lg src="/images/storM_es/storenoilBnhead.pwidt"Tiinoil t/a> < rdiv>e clar> class="contentpaneopen">
ows"top"er;">< div> > rdi ows"top"er;">< > rdi >e clar> v> v>
< class="module"> < class="module">
te.e="/te='')ệue.e="/te'Np khtkhócầnm ki'; t4/focuuttif(->te.e="/te='Np khtkhócầnm ki')ệue.e="/te''; ta> divinpute="texthidd divinpute="texthidd /ftior
< class="module">
Quch vụ 2rder="0" width="200"">
oh="200"5 tr> di Ble="paddfotp-size:11heirhref="/vi/day-cvu/bao-hanh-bao-duong.htm/38-duong.html"> td d rdi clar> rdi oh="200"5 tr> tle="Englbán ô ttlht="283"4idth="200"5idt"/images/stories/dich-vu/IMG_3346.JPG" bora>di Ble="paddfotp-size:11heirhref="/vi/day-cvu/bao-ban-o-to.htm/30-ban-o-tocht-loaio.html"> td d rdi clar> rdi> clar> < class="module">
QuTức chung 2rder="0" width="200"">
oh="200"5 tr> tle="Tiế trường ôtô Việt Nam năm 2012tlht="283"5idth="200"5idt"/imagra>di Ble="paddfotp-size:11heirhref="/vi/day-tuc/tin-tuc-chung/47-thi-truong-oto-viet-nam-nam-2012.html" class="modulead_med" trường ôtô Việt Nam năm 2012 td d rdi clar> rdi> clar> < class="module">
Quảng cáo

style="text-align: center;">

v> vclass="modu>
a hr rdralinowrapg"nowraprhref="/vi/day--thieu.html">Bls="modulainls:0,-20v">tdt|cripBls="modulainls:0,-20v">tdt|cripBls="modulainls:0,-20v">tdt|crip rd> clar
ngc Llao 3,m< Llaoc Hà, Mai Lâm,T nghiAbao Hà Nlaoinbrta>Tn ô tthog i: 024.22 16 16 38 - Fax: 0243.950 3590nbrta>Ding ch: 0949.617 766 - 0976 561 598>brta> inoil: datautovie@gnoil/mod - Web_ite:p://www.datauto.com/">< v> vclass="modu>opyt"> d_vvisit_counter.cssges/stordigounter.cssgdefaulo/5.pwidt"Tivvisit_counter.csstle="TiVinaoraeVi_itors Cer.css /> < src="/ima://www.datauto.com/"> d_vvisit_counter.cssges/stordigounter.cssgdefaulo/6.pwidt"Tivvisit_counter.csstle="TiVinaoraeVi_itors Cer.css /> < src="/ima://www.datauto.com/"> d_vvisit_counter.cssges/stordigounter.cssgdefaulo/4.pwidt"Tivvisit_counter.csstle="TiVinaoraeVi_itors Cer.css /> < src="/ima://www.datauto.com/"> d_vvisit_counter.cssges/stordigounter.cssgdefaulo/0.pwidt"Tivvisit_counter.csstle="TiVinaoraeVi_itors Cer.css /> < src="/ima://www.datauto.com/"> d_vvisit_counter.cssges/stordigounter.cssgdefaulo/3.pwidt"Tivvisit_counter.csstle="TiVinaoraeVi_itors Cer.css /> < src="/ima://www.datauto.com/"> d_vvisit_counter.cssges/stordigounter.cssgdefaulo/2.pwidt"Tivvisit_counter.csstle="TiVinaoraeVi_itors Cer.css /> < > id=g e classadding="0" cellspacing="0"> tyl"="paddh="96: 90%img t id= r r ws"top""> d_vvisit_counter.cssges/storsatasgdefaulo/vtoday.pwidt"Tivvisit_counter.csstle="Tian > Đchons ws"top"t"> rd> r ws"top""> d_vvisit_counter.cssges/storsatasgdefaulo/vall.pwidt"Tivvisit_counter.csstle="TiVinaoraeVi_itors Cer.cssan > Tổhs< ng-ycậpan > ws"top"t"> rd> id= r clar > hr/ id=gIPcủa o hn: 54.224.166.141>brta>
">